ساخت کلید میانبر برای راه اندازی مجدد restart سیستم