کلید میانبر باز کردن کادر تصحیح لنز(Lens correction)