کلید میانبر باز کردن کادر ته رنگ،اشباع رنگ (Hue/Saturation)